Úvodní slovo

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PODLESÍ 1897-2007

(úvodní slovo k zahájení oslav 110. výročí založení sboru dne 14.7.2007)

"Chránit a bránit majetky i životy svých bližních proti zhoubným všem živlům. Jak krásné a humánní to heslo, heslo to dobrovolného hasiče, jak blaživá to práce když jest si hasič vědom, že působí pro dobro bližního. Úděl tento vzalo si za úkol naše české dobrovolné hasičstvo, které založeno již před mnoha léty po celé české vlasti naší. Bohužel, že v obci naší nebylo možno dlouho zaříditi sobě sbor dobrovolných hasičů, ačkoli minulo již více roků, co občanstvo naše pomýšlelo zříditi sobě tak potřebného pro každou obec sboru, ale vždy stavěly se vstříc četné překážky,až teprve roku 1897 v měsíci únoru se stalo skutkem, nač se dřív jen pomýšlelo,"

Toto je úryvek z úvodní kapitoly kroniky sboru dobrovolných hasičů Podlesí, který letos oslaví l10.výročí od svého založení.

V roce 1897 byl ustanoven v Podlesí sbor dobrovolných hasičů a schváleny jeho stanovy. Starostou byl v té době J.Šimr, který byl ještě v témže roce vystřídán Jánem Bedřichem, který se postaral o zabezpečení sboru a jeho dobré fungování. 21. srpna 1898 se sbor se svými 34 členy zúčastnil prvního veřejného cvičení spolu se sbory z Březo­vých Hor, Příbrami, Dubna, Obecnice, Vysoké a Německé Lhoty.

V roce 1933 se poprvé konalo veřejné cvičení sboru s motorizovaným strojem, který byl zakoupen po mnoha prosbách a po mnoha potížích a nepříjemnostech při požárech se zaostalou technikou,

V letech 1957-1958 si sbor vlastními silami v rámci akce Z postavil v Podlesí novou požární zbrojnici,

1.1.1975 došlo ke sloučení Podlesí a Drmlova Pole a v témže roce byl za předsedu zvolen Jan Zoubek a za velitele František Kašpar. V tomto roce se sbor mohl pyšnit 2 družstvy mužů, l družstvem dorostenců a l družstvem žáků. Kromě pravidelných cvičení pořádali hasiči také řadu kulturních a společenských akcí a zájezdů.

V osmdesátých letech činnost sboru stagnovala, na začátku devadesátých let se

dokonce uvažovalo o jeho zrušení. V letech 1993-94 byl celý areál pronajmut soukro­mníkům. Zřejmě právě v tomto období se ze zbrojnice ztratil téměř všechen historic­ký majetek a písemnosti.

V roce 1994 bylo zvoleno nové vedení sboru (starostou byl zvolen Willy Hohl, velitelem Milan Kolařík) a činnost hasičů se začala obnovovat. V roce 1995 se poda­řilo získat zpět polovinu zbrojnice a začít se zvelebováním budovy, zařízení a vybave­ní. ¥ roce 1999 byl založen kroužek dětí-mladých hasičů,který se střídavými úspěchy funguje dodnes,

V roce 2000 bylo zrušeno stařičké auto Tatra 805, náhradou obec zakoupila pojí­zdnou přenosnou stříkačku PS 12, v roce 2001 si sbor z vlastních prostředků zakoupil starší dopravní automobil Praga V3S od obce Láz. Podlesští hasiči předvedli svoji obětavost a nasazení v létě 2002 při záplavách, které postihly nejen naši obec, ale i rozsáhlé území republiky. Tehdy si snad nejen místní obyvatelé uvědomili nutnost

a potřebnost dobrovolných záchranných sborů. Nejen díky těmto událostem zakoupila obec

pro potřeby své zásahové jednotky téměř nový skříňový automobil Praga V3S (stará pragovka z Lázu byla zrušena) a členové sboru na jeho úpravách strávili stovky hodin práce, aby vytvořili nenahraditelného pomocníka.

 

Akceschopnost sboru a techniky byla v posledních letech několikrát prověřena při náhlém tání sněhu nebo přívalových deštích, kdy podleští dobrovolní hasiči pomáhali chránit majetky a zdraví obyvatel výstavbou hrází z pytlů s pískem a následovně i vyčer­páváním zaplavených sklepů a čištěním studní (např. v květnu 2006). ¥ poslední době se velmi pozvedla spolupráce obec-sbor, díky pochopení a podpoře zastupitelstva obce se postupně obnovuje vybavení jednotky, upravuje se budova zbrojnice i celý areál, Výsledky této spolupráce vidí každý, kdo jde kolem nebo budovu navštíví. Jsou to finan­ční a materiální prostředky poskytnuté obcí a spousta hodin obětavé, dobrovolné práce členů sboru, jejich rodinných příslušníků i dalších občanů,

 

K dnešnímu dni má náš sbor celkem 31 členů, z toho 11 dětí mladších 15tilet, 10 dospělých členů je zařazeno v jednotce požární ochrany, kterou zřizuje obec.

Závěrem mi dovolte vyslovit přání, ať obec i sbor neztrácí elán a zájem pracovat čím dál tím lépe pro potřeby občanů, zároveň však i přání, aby dobrovolní hasiči měli co nejméně práce při skutečných požárech nebo jiných mimořádných událostech. Ať mají naši blízcí pochopení pro mnoho času, který trávíme při "hasičině", ať se naše řady stále rozšiřují zejména o mladé lidi, ať nám slouží zdraví, abychom ještě dlouho mohli pracovat pro dobrou věc.

Milan Vůcha
hospodář SDH Podlesí
řidič-strojník JPO Podlesí