Historie sboru

V roce 1897 byl ustanoven v Podlesí Sbor dobrovolných hasičů a schváleny jeho stanovy. Starostou obce se v tomto roce stal Jan Bedřich, který byl zároveň starostou sboru a postaral o zabezpečení sboru, jeho dobré fungování.

Sbor se svými 34 členy byl schopen se roku 1898 zúčastnit 1. veřejného cvičení spolu se sbory z Březových Hor, Příbrami, Dubna, Obecnice, Německé a Vysoké Lhoty. Cvičení bylo zahájeno ranní mší, po které následoval pochod ke cvičišti, kde proběhlo cvičení. Potom předal cvičitel Václav Kühn sbor starostovi obce Podlesí.

V roce 1898 sbor obdržel podporu od pojištovny ASSICURAZIONI GENERALI v Terstu a pochvalný diplom za statečnost při velkém ohni na dolejších Březových Horách, kde 8. 5. 1899 shořelo 11 domků.

V r. 1903 přistoupil sbor k hasičské pohřební pokladně a jako příspěvek obdržel 100 Kč od horního závodu. Paní Štolová věnovala sboru 1/2 hl piva, sbor obdržel poděkování od obce Německé Lhoty za statečné hájení požáru.

V r. 1920 věnoval sbor 58,60 Kč ve prospěch vdov a sirotků po padlých do Prahy. V r. 1921 obdrželi hasiči 50 Kč od banky Slávie za statečné hájení požáru v Kozičíně dne 13. 5. 1921.

  
(stavba hasičské kůlny v Novém Podlesí - 1922)

Dne 17. 6. 1899 se sbor zúčastnil sjezdu hasičské župy v Rožmitále a dne 22. 8. 1899 prvního sjezdu hasičské župy v Příbrami.

V letech 1900 až 1904 se sbor zúčastnil 4. až 6. sjezdu župního.

V r. 1902 po odchodu cvičitele F. Vimera byl zvolen další cvičitelA. Rudler. 25 let trvání svého sboru oslavili podleští hasiči ve dnech 22. a 23. 6. 1922 pod patronátem celého obecního zastupitelstva. V r. 1933 se konalo poprvé veřejné cvičení sboru s motorizovaným strojem, který byl zakoupen po mnoha prosbách a po mnoha obtížích při požárech hašených zastaralou technikou.


(původní hasičárna ve Starém Podlesí)

Dne 30. 5. 1937 oslavil sbor 40 let svého trvání. Dobrá práce hasičů byla oceňována i v minulosti, o čemž svědčí i dochované ocenění, které získal od Okresní hasičské jednoty v Příbrami pan Václav Ježek / zlatý záslužný kříž./ V roce 1957 -58 si sbor vlastními silami v rámci akce Z postavil v obci novou požární zbrojnici. K 1. lednu 1975 došlo ke sloučení Podlesí s Drmlovým Polem v jeden správní celek. Za předsedu byl zvolen J. Zoubek a za velitele pan F. Kašpar. V tomto roce se sbor pyšnil dvěma družstvy mužů, jedním družstvem dorostenců a jedním družstvem žáků. Kromě pravidelných cvičení pořádali hasiči řadu kulturních a společenských akcí a zájezdů. Po volbách nového předsednictva došlo k úpadku celé organizace.


Hasičské cvičení 1947 (náves obce Podlesí)


rok 1954